Coronamaatregelen - 14 10


Omwille van de veiligheidsmaatregelen zullen er een aantal dingen aangepast worden. Zo zullen er enkele attracties gesloten blijven en is fysiek contact met de dieren niet toegestaan. Onze horeca's zijn geopend als afhaallocatie. Het is helaas niet mogelijk om uw bestelling binnen te nuttigen. Wel kunt u gebruikmaken van onze wc’s. Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de wachtrijen (receptie, horeca en attracties).

Een reservering voor het bezoek aan Mondo Verde is verplicht. Dit kan gewoon bij aankomst. Door de grote oppervlakte van ons park, verwachten wij niet dat we de maximale capaciteit zullen bereiken. Deze reservering is tevens de gezondheidscheck.

Wij hebben toestemming gekregen om onze horecagelegenheden in het park weer te openen. Het concept van de horeca verandert iets, namelijk een afhaalhoreca. Dit betekent dat er binnen niks genuttigd mag worden, maar wel buiten in het park.

Er gelden een aantal regels in het park:
• Volg instructies van personeel op
• Houdt 1,5 meter afstand van bezoekers en personeel
• Ontsmet handen regelmatig
• Na het afhalen van de consumptie, gelijk doorgelopen
• Na het consumeren van het eten en drinken, het afval gelijk in de afvalcontainers gooien
• Een aantal attracties blijven gesloten waarbij 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden (botsauto's, sky dive en nautic jet)
• De nieuwe waterattractie is nog niet geopend
• Maki eiland blijft gesloten

Wij hopen dat iedereen zich aan de regels houdt!
Mochten onze bezoekers zich niet aan deze regels houden, dan kan er gehandhaafd worden. Bezoekers hebben dan geen recht op teruggave van entreegelden.
Wij kijken al uit naar jullie bezoek!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wegen der Sicherheitsmaßnahmen werden einige Sachen angepasst. Einige Attraktionen bleiben geschlossen und der direkte Kontakt mit den Tieren ist nicht erlaubt. Unsere Catering-Einrichtungen sind zur Abholung geöffnet. Leider ist es nicht möglich, Ihre Bestellung drinnen zu essen. Sie können jedoch unsere Toiletten benutzen. In den Warteschlangen (Rezeption, Catering-Einrichtungen und Attraktionen) ist das Tragen eines Mundschutzes Pflicht.

Eine Reservierung für den Besuch von Mondo Verde ist obligatorisch. Dies kann bei der Ankunft erfolgen. Aufgrund der Größe unseres Parks erwarten wir nicht, dass wir die maximale Kapazität erreichen. Diese Reservierung ist gleichzeitig der Gesundheitscheck.

Wir haben die Genehmigung erhalten, unsere Catering-Einrichtungen im Park wieder zu eröffnen. Das Konzept der Catering-Einrichtungen wird sich leicht ändern, nämlich eine Catering-Einrichtungen zum Mitnehmen. Das bedeutet, das Es nicht erlaubt ist, im Restaurant zu essen, aber Sie können draußen im Park essen.

Im Park gibt es eine Anzahl von Regeln:
- Anweisungen des Personals befolgen
- Halten Sie 1,5 Meter Abstand zu Besuchern und Personal
- Regelmäßig die Hände desinfizieren
- Nachdem abholen von Speisen und Getränke bitte zügig weitergehen 
- Werfen Sie die Abfälle nach dem Verzehr der Speisen und Getränke sofort in die Abfallbehälter
- Eine Anzahl von Attraktionen bleibt geschlossen, wo 1,5 Meter nicht garantiert werden können (Autoscooter, Sky Dive und Nautic Jet)
- Die neue Wasserattraktion ist noch nicht geöffnet
- Maki Insel bleibt geschlossen

Wir hoffen, dass sich alle an die Regeln halten! Wenn sich unsere Besucher nicht an diese Regeln halten, kann eine Vollstreckung eingeleitet werden. Besucher haben keinen Anspruch auf eine Rückerstattung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En raison de mesures de sécurité, un certain nombre de choses seront ajustées. Certaines attractions resteront fermées et le contact physique avec les animaux est interdit. Nos installations de restauration sont ouvertes pour le ramassage. Malheureusement, il n'est pas possible de manger votre commande à l'intérieur. Cependant, vous pouvez utiliser nos toilettes. Le port d'un masque buccal est obligatoire dans les files d'attente (accueil, restauration et attractions).

Une réservation pour la visite de Mondo Verde est obligatoire. Cela peut être fait à l'arrivée. En raison de la grande taille de notre parc, nous ne prévoyons pas d'atteindre la capacité maximale. Cette réservation est aussi le bilan de santé.

Nous avons reçu l'autorisation de rouvrir nos installations de restauration dans le parc. Le concept des installations de restauration sera légèrement modifié, à savoir une installation de restauration à emporter. Cela signifie que rien ne peut être consommé à l'intérieur du parc, mais que vous pouvez manger à l'extérieur du parc.

Il existe un certain nombre de règles dans le parc :
- Suivre les instructions du personnel
- Gardez une distance de 1,5 mètre avec les visiteurs et le personnel
- Se désinfecter les mains régulièrement
- Après avoir consommé la nourriture, marchez immédiatement
- Après avoir consommé la nourriture et les boissons, jetez immédiatement les déchets dans les poubelles
- Un certain nombre d'attractions restent fermées là où la profondeur de 1,5 mètre ne peut être garantie (autos tamponneuses, parachutisme et jet nautique)
- La nouvelle attraction aquatique n'est pas encore ouverte
- L'île de Maki reste fermée

Nous espérons que tout le monde respectera les règles! Si nos visiteurs ne respectent pas ces règles, des mesures coercitives peuvent être prises. Les visiteurs n'auront pas droit à un remboursement.
Nous nous réjouissons de votre visite!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Because of the safety measures, a number of things will be adjusted. Some attractions will remain closed and physical contact with the animals is not permitted. Our restaurants are open as pick-up locations. Unfortunately, it is not possible to eat your order inside. However, you can use our toilets. It is required to wear a mouth mask in the queues (reception, catering and attractions).

A reservation for the visit to Mondo Verde is mandatory. This can be done upon arrival. Due to the large size of our park, we do not expect to reach the maximum capacity. This reservation is also the health check.

We have received permission to reopen our catering facilities in the park. The concept of the catering facilities will change slightly, namely a takeaway catering facility. This means that nothing can be consumed inside the restaurant, but you can eat outside in the park.

A number of rules apply in the park:
- Follow instructions of staff
- Keep 1.5 metres distance from visitors and staff
- Disinfect hands regularly
- After consuming the food, walk straight ahead
- After consuming the food and drinks, throw the waste into the waste containers immediately.
- A number of attractions will remain closed where 1.5 metres cannot be guaranteed (bumper cars, sky dive and nautic jet)
- The new water attraction is not yet open.
- Maki island remains closed

We hope that everyone will stick to the rules!
If our visitors do not respect these rules, enforcement can be initiated. Visitors will not be entitled to a refund.
We look forward to your visit!